Zásady ochrany osobných údajov

ANT DESIGN LTD
Zásady ochrany osobných údajov
TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY
 
Posledná aktualizácia 25.05.2018.
 
OBSAH:
1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
2. ÚDAJE PRE SPRÁVCU OSOBNÝCH ÚDAJOV
3. ÚDAJE PRE DOZORNÝ ORGÁN
4. DEFINÍCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
5. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACOVANÝCH SPRÁVCOU OSOBNÝCH ÚDAJOV
6. ZÁKLAD PRE ZBER VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
7. ÚČELY ZBERU A SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
8. POSKYTOVANIE LINE ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM
9. DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
10. UŽÍVATEĽSKÉ PRÁVA
11. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA
12. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
13. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
 

1.VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
 
Od 25. mája 2018 vstupuje do platnosti nové nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation), ktoré prijala Európska únia. Cieľom nariadenia je zabezpečiť ochranu údajov fyzických osôb zo všetkých členských krajín EÚ a zjednotiť predpisy na ich spracúvanie.
Ako prevádzkovateľ osobných údajov,
ANT DESIGN LTD spĺňa všetky požiadavky nového nariadenia, zhromažďuje iba údaje fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie služby a uchováva ich zodpovedne a zákonne.

ANT DESIGN LTD vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 

2.PODROBNÉ ÚDAJE SPRÁVCU OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Názov ANT DESIGN LTD
VAT : BG207139499
Sídlo a adresa vedenia: Bulharsko, mesto Ruse, 2 Nezavisimost St
Adresa pre výkon aktivity: Bulharsko, mesto Ruse, Nezavisimost 2
Podrobnosti o korešpondencii:
E-mail: office@shopstyle.sk

3.ÚDAJE PRE DOZORNÝ ORGÁN
 
Názov: Komisia pre ochranu osobných údajov
Sídlo a adresa vedenia: Sofia 1592, "Prof. Cvetan Lazarov“ č. 2
Údaje o korešpondencii: Sofia 1592, "Prof. Cvetan Lazarov“ č. 2
Telefón: 02 915 3 518
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Webstránka: www.cpdp.bg
 
 

4.DEFINÍCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Podľa novej úpravy sú „osobnými údajmi“ akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikovateľnou fyzickou osobou je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä podľa identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo podľa jednej alebo viacerých charakteristických vlastností fyzických, fyziologických, genetická, psychická, mentálna, ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita tejto fyzickej osoby

5.KATEGÓRIE SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
/PRIAME ZBERANÉ ÚDAJE/
V súlade s Nariadením zhromažďujeme, uchovávame a spracovávame nasledujúce Vami poskytnuté údaje,
názov spoločnosti/organizácie
osobné a priezvisko
kontaktné údaje - telefón a emailová adresa
adresa – /v prípade dodania tovaru a transakcie medzi zmluvnými stranami/

6.ZÁKLAD PRE ZBER VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje v súvislosti s činnosťou spoločnosti - dovoz, predaj, montáž, popredajný servis a záruka regálových prvkov, ako aj všetky ostatné produkty a služby súvisiace so skladovým vybavením.
Dôvody na vykonávanie týchto činností sú
Výslovný súhlas získaný od vás ako zákazníka /prostredníctvom online platformy spoločnosti alebo prostredníctvom vlastnoručne podpísaného súhlasu/
Plnenie povinností SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV na základe zmluvy s Vami;
Dodržiavanie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na SPRÁVCU OSOBNÝCH ÚDAJOV Na účely oprávneného záujmu SPRÁVCU OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
7.ÚČELY ZBERU A SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV zhromažďuje a spracúva osobné údaje, ktoré nám v súvislosti s nimi poskytnete
Prihláste sa na odber nášho bezplatného newslettera
Informovať o akciách a nových produktoch
Poskytovanie ponúk
Podpísanie zmluvy
Účtovné účely
Štatistické účely
Dodávka produktov a služieb
Záručný a pozáručný servis

A nakoniec, hlavným účelom zhromažďovania vašich osobných údajov je splniť záväzky, ktoré ste voči vám prijali, a poskytnúť vám službu, ktorú očakávate.
 
8.POSKYTOVANIE LINKOVÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM
 
Bez vášho výslovného súhlasu neposkytneme vaše osobné údaje tretím stranám.
Výnimkou sú prípady, keď sa určité informácie poskytujú právnikom, inkasným agentúram, colným alebo iným štátnym orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní na riešenie prípadných porušení, iných porušení zmluvy alebo nezákonného konania. Môžeme tiež zverejniť informácie, ako to vyžaduje zákon alebo inak, ako to vyžaduje zákon, alebo aby sme predišli možnej škode na osobách alebo majetku.

9.DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše údaje budú uchovávané tak dlho, ako to od nás vyžaduje zákon, alebo do konca nášho vzťahu záručnej podpory pre produkty alebo služby zakúpené u nás.
V momente, keď odvoláte svoju túžbu byť našim zákazníkom, vaše údaje budú vymazané.

10.UŽÍVATEĽSKÉ PRÁVA
 
Podľa nového nariadenia o ochrane osobných údajov (EÚ 2016/679 - GDPR) medzi vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi patrí:
Povedomie;
Prístup k vašim vlastným údajom;
Oprava (ak sú údaje nepresné);
Vymazanie vašich osobných údajov (právo byť zabudnutý);
Obmedzenie spracovania zo strany správcu;
Prenosnosť osobných údajov medzi jednotlivými správcami;
Namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov;
Dotknutá osoba má tiež právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre dotknutú osobu právne následky alebo ju podobne významne ovplyvňuje;
Právo na súdnu alebo administratívnu ochranu v prípade, že boli porušené práva dotknutej osoby.
 
11.POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

Ak poskytujete údaje pre inú osobu, je vašou povinnosťou informovať osobu, o ktorej nám údaje poskytujete, o obsahu týchto Zásad, ako aj urobiť všetko ostatné potrebné v súvislosti s týmto ustanovením podľa miestnych zákonov.
Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby informácie a údaje, ktoré nám poskytnete, boli pravdivé a presné.

12.12. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV Vás uisťuje, že prijal organizačné a technické opatrenia na ochranu v maximálnej možnej miere neoprávneného prístupu alebo sprístupnenia informácií. Od našich zmluvných partnerov, poskytovateľov služieb tiež požadujeme dostupnosť potrebných záruk pre bezpečnosť vašich osobných údajov.
 
13.SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Začiarknutím políčka na stránke na tejto webovej lokalite. „Prečítal som si Podmienky používania a Zásady ochrany osobných údajov a súhlasím s nimi“ Súhlasím s tým, že moje osobné údaje, ktoré som poskytol, budú spracované a uložené podľa podmienok uvedených v dokumente.