Všeobecné podmienky

ANT DESIGN LTD

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Podmienky používania upravujú práva a povinnosti medzi obchodnou spoločnosťou ANT DESIGN LTD, s EIC 207139499 (ďalej len „Dodávateľ“) a inými osobami využívajúcimi služby Shopstyle.sk (ďalej len „Používateľ“) vyplývajúce z zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva o poskytovaní služieb“) uzatvorené prostredníctvom internetovej stránky Poskytovateľa na adrese Shopstyle.sk (ďalej len „Webová stránka“) alebo prostredníctvom Facebooku. Podmienky používania ďalej upravujú práva a povinnosti súvisiace s používaním služby shopstyle.sk, webovej stránky a ďalšie súvisiace právne vzťahy.
 2. Poskytovateľ má právo Podmienky používania meniť alebo dopĺňať. Zmeny nadobudnú účinnosť po ich zverejnení na webovej stránke.

 

2. OBSAH ZMLUVY O SLUŽBE

 1. Poskytovateľ sa podľa zmluvy o poskytovaní služieb zaväzuje zaradiť Užívateľa do systému Shopstyle.sk. Používateľ sa zaväzuje poskytnúť svoje platné osobné údaje (pozri odseky 8 a 9)..

 

3. UKONČENIE ZMLUVY O SLUŽBE

 1. Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára zadaním e-mailovej adresy Používateľa na webovej stránke alebo prihlásením Používateľa cez Facebook. Pre účely Podmienok používania sa e-mailová adresa uvedená Používateľom považuje za správnu. Používateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ môže začať poskytovať službu podľa Zmluvy o poskytovaní služieb bezodkladne po uzavretí Zmluvy. Všetky náklady, ktoré Používateľovi vzniknú v súvislosti s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku na uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služieb (napríklad náklady na internetové pripojenie), znáša Používateľ.

 

4. PODMIENKY SLUŽBY

 1. Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť službu, ak mu v poskytovaní služby bránia problémy na strane Používateľa alebo iných osôb. Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť službu najmä v prípade výpadku elektrickej energie, výpadku dátovej siete, iných porúch spôsobených tretími osobami alebo vyššou mocou.
 2. Pri poskytovaní Služby môže dôjsť k pozastaveniu, dočasným obmedzeniam, prerušeniam alebo zhoršeniu kvality.


5. ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA ZA VADY SLUŽBY, REKLAMÁCIE

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti dodávateľa za vady služby sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi normami, a to ustanoveniami ods. 499 a nasl., zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Užívateľ si svoje práva vyplývajúce zo zodpovednosti Poskytovateľa za vady služby uplatní u Poskytovateľa písomne ​​e-mailom zaslaným na kontaktnú adresu (bod 12.4).

 

6. POUŽÍVANIE SLUŽBY

 1. Služba by mala byť dostupná iba Používateľovi. Bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa nemá Užívateľ právo umožniť využívanie služby tretím osobám.
 2. Používateľ nemá v súvislosti so službou právo používať mechanizmy, nástroje, softvér alebo postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku zariadení Poskytovateľa, bezpečnosť siete Internet alebo iných používateľov internetu.
 3. Užívateľ nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla zablokovať alebo obmedziť prevádzku servera Poskytovateľa, na ktorom sa služba vykonáva, akýmkoľvek iným spôsobom napadnúť server alebo napomáhať k takémuto správaniu tretej osobe. Užívateľ predovšetkým nesmie načítať server Poskytovateľa, na ktorom je služba vykonávaná, automatizovanými požiadavkami.

 

7. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

 1. Používateľ si je vedomý toho, že akýkoľvek softvér tvoriaci webovú stránku podlieha autorským právam. Používateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by umožnila Používateľovi alebo tretím osobám bez povolenia zasahovať alebo používať softvér, ktorého vlastnícke práva alebo práva na používanie patria Poskytovateľovi.
 2. Poskytovateľ nie je vo vzťahu k Užívateľovi viazaný kódexmi správania v zmysle bodu 53a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

 

8. ZÁSADY SÚKROMIA A SÚHLASU S REKLAMI

 1. Osobné údaje Užívateľa, ktorý je fyzickou osobou, sú chránené podľa zákona č. 101/2000 Zz o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Používateľ, ktorý je fyzickou osobou, súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: e-mailová adresa, mesto, záujmy uvedené v službe shopstyle.sk, základné údaje poskytnuté Facebookom, zoznam priateľov na Facebooku a e-mailová adresa Používateľa v účte na Facebooku (ďalej spoločne len ako „Osobné údaje“).
 3. Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov Používateľa zo strany Poskytovateľa za účelom plnenia povinností zo Zmluvy o poskytovaní služieb a so zasielaním ďalších reklamných správ Poskytovateľom.
 4. Na spracovanie osobných údajov Užívateľa môže Poskytovateľ využiť tretiu osobu ako Prevádzkovateľa.
 5. Užívateľ si je vedomý, že je povinný uvádzať správne a presné osobné údaje a o ich zmene bezodkladne informovať Poskytovateľa.
 6. Osobné údaje sú spracúvané po dobu neurčitú. Osobné údaje sú spracúvané elektronicky automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 7. Používateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Užívateľ vyhlasuje, že bol poučený o tom, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov Poskytovateľom môže odvolať písomným oznámením doručeným na adresu Poskytovateľa.
 8. Ak sa Používateľ domnieva, že Poskytovateľ alebo Správca údajov (bod 8.4) spracúva jeho osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou súkromia Používateľa alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú jeho osobné údaje nevhodné vo vzťahu k účel ich spracovania, Užívateľ môže:
  • požiadať Poskytovateľa alebo Správcu o vysvetlenie,

  • požiadať Poskytovateľa alebo Správcu o nápravu. To môže zahŕňať najmä blokovanie, zmenu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak bude žiadosť Užívateľa podľa predchádzajúcej vety považovaná za oprávnenú, Poskytovateľ alebo Správca závadu bezodkladne odstráni. Ak Poskytovateľ alebo Správca žiadosti nevyhovie, má Užívateľ právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Užívateľa obrátiť sa v tejto súvislosti priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 9. Ak Užívateľ požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je Poskytovateľ povinný túto informáciu Užívateľovi poskytnúť. Poskytovateľ má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeraný poplatok. Tento poplatok však nepresiahne náklady potrebné na poskytnutie informácií.

 10. Užívateľ súhlasí so zasielaním informačných a reklamných správ od Poskytovateľa, ktoré súvisia so službami alebo obchodom Poskytovateľa, na adresu Užívateľa.

 

9. UKONČENIE ZMLUVY O SLUŽBE

 1. Užívateľ, ktorý je užívateľom v zmysle čl. 52, ods. 3, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) má právo podľa ustanovenia ods. 53, ods. 8A Občianskeho zákonníka odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní služby zaslaním žiadosti o ukončenie využívania služby na emailovú adresu, ktorú Používateľ uviedol pri uzatváraní tejto Zmluvy.

 

10. POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY

 1. Užívateľ alebo akákoľvek iná osoba používajúca Webovú stránku súhlasí s tým, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa nebude mať právo použiť texty, grafické diela alebo iné predmety, ktoré sa nachádzajú na Webovej stránke a sú chránené autorským právom.
 2. Používateľ súhlasí s tým, že na Webovú stránku môže umiestniť len taký obsah, ktorý je vytvorený Používateľom alebo ktorého autor udelil Používateľovi súhlas na sprístupnenie obsahu na Webovej stránke. Používateľ dáva najavo, že umiestnením a poskytovaním obsahu na stránke nedochádza k porušovaniu autorských ani iných práv tretích osôb a nedochádza k porušovaniu všeobecne záväzných právnych ustanovení.
 3. V rozsahu ustanovenom v bode 5 zákona č. 480/2004 Z. z., za niektoré služby informačnej spoločnosti a v súlade s týmto ustanovením Poskytovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov.
 4. Používateľ nemá pri používaní webovej stránky (servera) Poskytovateľa právo používať mechanizmy, softvér alebo iné postupy, ktoré môžu alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webovej stránky alebo servera.
 5. Užívateľ má právo zverejňovať informácie na Webovej stránke. To zahŕňa najmä vytváranie sád (koláží), kolekcií, nahrávanie obrázkov a uverejňovanie komentárov (ďalej len „príspevok“). Príspevky vyjadrujú názor autora a nereprezentujú názory Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť informácií uvedených v Účasti a za súlad týchto informácií so zákonnými ustanoveniami.
 6. Poskytovateľ má právo odobrať akúkoľvek Účasť bez udania dôvodu.
 7. Po zverejnení sa Príspevky stávajú majetkom Poskytovateľa a ich autor týmto prevádza práva súvisiace s týmito Príspevkami, a to aj v prípade, že sú považované za dielo v zmysle zákona č. 121/2000 Zb. o autorskom práve: používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, prenášať, verejne predvádzať, reprodukovať, publikovať, poskytovať sublicencovanie, prenášať alebo predávať takúto komunikáciu a vytvárať z nej odvodené produkty alebo prideľovať licenciu s neobmedzenými právami tretej strane na uplatnenie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv udelených v súvislosti s takouto účasťou.
 8. Používateľ sa odoslaním Príspevku vzdáva akéhokoľvek nároku na odmenu a prehlasuje, že nebude obmedzovať spôsob použitia Používateľom odoslaných Príspevkov.
 9. Užívateľ nemá nárok na žiadnu odmenu za vloženie Príspevku.
 10. Poskytovateľ má právo udeliť právo na použitie Príspevkov tretej osobe (či už výlučne alebo nevýlučne).

 

11. NÁŠ VYHĽADÁVAČ

 1. Úplný zoznam výsledkov z vyhľadávača webových stránok hľadáme v názvoch produktov a popisných textoch medzi niekoľkými miliónmi obchodných ponúk, ktoré nám boli predložené. Do vyhľadávania uvádzame aj názvy kategórií produktov a/alebo vlastnosti produktov. Výsledky vyhľadávania produktov uvádzame podľa relevantnosti výsledku. Výsledky vyhľadávania založené na názvoch produktov sú relevantnejšie ako výsledky založené na popisných textoch. Zobrazujeme produkty, ktorých hľadaný výraz sa nachádza v názve záznamu vyššie v zozname výsledkov vyhľadávania ako iné produkty.
 2. Vyhľadávanie viacerých slov môže viesť k výsledkom, kde sa výrazy nezobrazujú konzistentne. Z nich môžu byť okrem iného požiadavky ovplyvnené určitými značkovými produktmi v súvislosti so všeobecnými podmienkami. Pri vyhľadávaní výrazu „nohavičky značky“ môžete nájsť nielen nohavice príslušných návrhárov, ale aj ponuky, ktoré v texte ponuky používajú názov značky. To sa môže stať, ak je značka popisná alebo skratka.
 3. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich výsledkov vyhľadávania, narazíte na chyby alebo zistíte porušenie ochrannej známky v dôsledku reklamy, neváhajte nám poslať e-mail na adresu info@shopstyle.sk

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený zmluvou o poskytovaní služieb obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom.
 2. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené súdnou cestou.
 3. Zmluva o poskytovaní služieb vrátane Všeobecných obchodných podmienok je archivovaná Poskytovateľom v elektronickej podobe a nie je prístupná verejnosti.
 4. Kontaktné údaje dodávateľa: adresa: 2 Nezavisimost St., Ruse 7002, Bulharsko, e-mailová adresa: info@shopstyle.sk

V Ruse, dátum: 01.10.2022